(1)
Плякин, А. М. Воспоминания о Савве Гавриловиче Вишнякове. geology 2022, 140-141.