Dolgih, I. I., Zhukalin, D. A., & Bityutskaya, L. A. (2019). COLLECTIVE DYNAMICS AND DIMENSIONAL EFFECTS OF PHASE FORMATION IN THE «AEROSIL – POLYSTYRENE LATEX» SYSTEM. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(3), 366-373. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/1150