Panteleeva, V. V., Votinov, I. S., Polkovnikov, I. S., & SheinA. В. (2019). KINETICS OF CATHODIC HYDROGEN EVOLUTION ON MANGANESE MONOSILICIDE IN SULFURIC ACID ELECTROLYTE. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(3), 432-440. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/1153