Mittova, I. Y., Sladkopevtsev, B. V., Mittova, V. O., Nguyen, A. T., Kopeychenko, E. I., Khoroshikh, N. V., & Varnachkina, I. A. (2019). FORMATION OF NANOSCALE FILMS OF THE (Y2O3–Fe2O3) ON THE MONOCRYSTAL InP. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(3), 406-418. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/1156