Zayonchkovskiy, V. S., Kyaw, A. K., Milyaev, I. M., Perov, N. S., Prokhorov, I. A., Klimov, A. A., & Andreev, A. A. (2019). Thin Metal Films with Dispersion-Hardening Magnetic Layers of Fe–Cr–Co Alloy. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(4), 505-518. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/2362