Kosyakov, A. V., Nekrylov, I. N., Brezhnev, N. Y., Malygina, E. N., & Zavrazhnov, A. Y. (2019). The T-x Diagram of the Ga – Se System in the Composition Range from 48.0 to 61.5 mol % Se According to Thermal Analysis Data. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(4), 519-527. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/2363