Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. (2019). Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 21(4). Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/2372