Sushkova, T. P., Semenova, G. V., Sheveljuhina, A. V., Kannykin, S. V., Proskurina, E. Y., & Nerushev, A. V. (2020). Phase Equilibria in the Sn–As–Sb System with Tin Concentrations of Less than 50 mol%. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 22(1). https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2534