Yakovleva, N. M., Shul’ga, A. M., Stepanova, K. V., Kokatev, A. N., Rudnev, V. S., Lukiyanchuk, I. V., & Kuryavyi, V. G. (2020). Microcone Anodic Oxide Films on Sintered Niobium Powders. Condensed Matter and Interphases, 22(1). https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2536