Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. (2020). Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 22(1). Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/2603