Kuznetsov, S. V., Nizamutdinov, A. S., Madirov, E. I., Konyushkin, V. A., Nakladov, A. N., Voronov, V. V., Yapryntsev, A. D., Ivanov, V. K., Semashko, V. V., & Fedorov, P. P. (2020). The Study of the Luminescence of Solid Solutions Based on Yttrium Fluoride Doped with Ytterbium and Europium for Photonics. Condensed Matter and Interphases, 22(2), 225-231. https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2834