., . (2020). Condensed Matter and Interphases (Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy). Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 22(2). Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/2866