Korsakova, A. S., Kotsikau, D. A., Haiduk, Y. S., & Pankov, V. V. (2020). Synthesis and Physicochemical Properties of MnxFe3–xO4 Solid Solutions. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 22(4), 466-472. https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/3076