Tomina, E. V., Lastochkin, D. A., & Maltsev, S. A. (2020). The Synthesis of Nanophosphors YPxV1–xO4 by Spray Pyrolysis and Microwave Methods. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 22(4), 496-503. https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/3120