Fedorov, P. P., & Yarotskaya, E. G. (2021). Zirconium dioxide. Review. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(2), 169-187. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3427