Mammadli, P. R., Gasymov, V. A., Dashdiyeva, G. B., & Babanly, D. M. (2021). Phase relations in the CuI-SbSI-SbI3 composition range of the Cu–Sb–S–I quaternary system. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(2), 236-244. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3435