Myslitskaya, N. A., Tcibulnikova, A. V., Samusev, I. G., Slezhkin, V. A., & Bryukhanov, V. V. (2021). Heat wave dynamics in frozen water droplets with eosin molecules under the femtosecond excitation of a supercontinuum. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(2), 260-272. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3437