Orujlu, E. N., Aliev, Z. S., Jafarov, Y. I., Ahmadov, E. I., & Babanly, M. B. (2021). Thermodynamic study of manganese tellurides by the electromotive force method. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(2), 273-281. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3438