. (2021). Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(2). Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/3481