., . (2021). Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(3). Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/3616