Brezhnev, N. Y., Kosyakov, A. V., Steich, A. V., & Zavrazhnov, A. Y. (2021). High-temperature spectrophotometry of indium chloride vapours as a method of study of the In – Se system. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 23(4), 482-495. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3667