Fedorov, P. P., Mayakova, M. N., Gaynutdinov, R. V., Tabachkova, N. Y., Komandin, G. A., Baranchikov, A. E., Chernova, E. V., Kuznetsov, S. V., Ivanov, V. K., & Osiko (1932-2019)V. V. (2021). Investigation of the deposition of calcium fluoride nanoparticles on the chips of CaF2 single crystals. Condensed Matter and Interphases, 23(4), 607-613. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3681