Kuznetsov, S. V., Sedov, V. S., Martyanov, A. K., Proydakova, V. Y., Ralchenko, V. G., Batygov, S. K., Voronov, V. V., Yapryntsev, A. D., Ivanov, V. K., & Fedorov, P. P. (2018). X-RAY LUMINESCENT COMPOSITES BASED ON POLYCRYSTALLINE DIAMOND WITH INTEGRATED NaGdF4:Eu NANOPARTICLES FOR PHOTONICS. Condensed Matter and Interphases, 20(3), 424-431. https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/579