Suntsov, Y. K., Sorokina, Y. N., & Shumilin, E. V. (2018). DEPENDENCE OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF N-ALKYLKETONES ON THE FLASH POINT. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 20(4), 659-663. https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/641