Volkov, V. V., Sidey, V. I., Naumov, A. V., Nekrylov, I. N., Brezhnev, N. Y., Malygina, E. N., & Zavrazhnov, A. Y. (2019). The cubic high-temperture modification of gallium sulphide (xs = 59 mol %) and the T, x-diagram of the Ga – S system. Condensed Matter and Interphases, 21(1), 37-50. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/715