Artamonova, O. V., Sergutkina, O. R., Ostankova, I. V., & Shvedova, M. A. (2014). SYNTHESIS OF NANOSCALE SYSTEMS BASED ON SiO2 FOR CEMENT COMPOSITES. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 16(2), 152-162. Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/820