Semenov, V. N., Klyuev, V. G., Bezdetko, Y. S., Samofalova, T. V., & Nituta, A. N. (2014). SPECTRAL PROPERTIES OF PYROLYTIC FILMS Cd0.8Zn0.2S PURE AND DOPED BY COPPER IONS. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 16(3), 278-281. Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/839