Abdullaeva, S. S., Bakhtiyarly, I. B. oglu, Kurbanova, R. J., & Mukhtarova, Z. M. (2022). The quasi-binary Cu3In5S9 – FeIn2S4 section4. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 24(2), 182-186. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9257