Deineka, V. I., Salasina, Y. Y., & Deineka, L. A. (2022). Sorption of 3-glucosides of six common natural anthocyanidins on anatase. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 24(2), 196-203. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9259