Panteleeva, V. V., Simonov, G. A., SheinА. B., Miloserdov, P. A., & Gorshkov, V. A. (2022). Kinetics of the cathodic evolution of hydrogen on alloys of the MoxW1–xSi2 system in an alkaline electrolyte. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 24(2), 256-264. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9266