[1]
Gorshkov, N.I., Kirillov, A.S., Malakhova, I.I. и Krasikov, V.D. 2022. Isolation of protein-polysaccharide conjugates from Solanum tuberosum L. rootlets by extended reversed-phase flash chromatography. Сорбционные и хроматографические процессы. 22, 5 (дек. 2022), 591-597. DOI:https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10680.