[1]
Larionov, I.V., Rybalchenko, O.V., Orlova, O.G., Potokin, I.L., Sushko, T.P., Khrushcheva, T.A., Boldyrev, A.G. и Bondarenko, V.M. 2019. Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах. Сорбционные и хроматографические процессы. 11, 6 (ноя. 2019).