(1)
Gorshkov, N. I.; Kirillov, A. S.; Malakhova, I. I.; Krasikov, V. D. Isolation of Protein-Polysaccharide Conjugates from Solanum Tuberosum L. Rootlets by Extended Reversed-Phase Flash Chromatography. sorpchrom 2022, 22, 591-597.