(1)
Goleva, E. A.; Vasil’eva, V. I.; Kuznetsov, V. A.; Ostankova, I. V.; Selemenev, V. F. Влияние фенилаланина на структуру профилированной сульфокатионообменной мембраны МК-40. sorpchrom 2019, 16.