(1)
Pozdeeva, M. G.; Ryabuhova, T. O.; Okisheva, N. A. Влияние модификаторов на адсорбционные характеристики ацетатцеллюлозных мембран. sorpchrom 2019, 13.