(1)
Larionov, I. V.; Rybalchenko, O. V.; Orlova, O. G.; Potokin, I. L.; Sushko, T. P.; Khrushcheva, T. A.; Boldyrev, A. G.; Bondarenko, V. M. Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах. sorpchrom 2019, 11.