(1)
Krisilova, E. V.; Oros, G. Y.; Eliseeva, T. V.; Selemenev, V. F.; Shatalov, G. V. Сорбция аминокислот неионогенным сорбентом и его модифицированным аналогом. sorpchrom 2019, 11.