(1)
Voronyuk , I. Персоналии. sorpchrom 2022, 22, 347-348.