Gorshkov, N. I., Kirillov, A. S., Malakhova, I. I., & Krasikov, V. D. (2022). Isolation of protein-polysaccharide conjugates from Solanum tuberosum L. rootlets by extended reversed-phase flash chromatography. Сорбционные и хроматографические процессы, 22(5), 591-597. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10680