Larionov, I. V., Rybalchenko, O. V., Orlova, O. G., Potokin, I. L., Sushko, T. P., Khrushcheva, T. A., Boldyrev, A. G., & Bondarenko, V. M. (2019). Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах. Сорбционные и хроматографические процессы, 11(6). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1994