RudakovО. B., Selemenev, V. F., Rudakova, L. V., & Podolina, E. A. (2018). Хроматографические и экстракционные свойства ацетонитрила и его смесей с водой. Сорбционные и хроматографические процессы, 18(4), 458-478. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/554