GORSHKOV, N. I.; KIRILLOV, A. S.; MALAKHOVA, I. I.; KRASIKOV, V. D. Isolation of protein-polysaccharide conjugates from Solanum tuberosum L. rootlets by extended reversed-phase flash chromatography. Сорбционные и хроматографические процессы, v. 22, n. 5, p. 591-597, 20 дек. 2022.