LARIONOV, I. V.; RYBALCHENKO, O. V.; ORLOVA, O. G.; POTOKIN, I. L.; SUSHKO, T. P.; KHRUSHCHEVA, T. A.; BOLDYREV, A. G.; BONDARENKO, V. M. Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах. Сорбционные и хроматографические процессы, v. 11, n. 6, 26 ноя. 2019.