Gorshkov, Nikolay I., Anton S. Kirillov, Irina I. Malakhova, и Valerii D. Krasikov. 2022. «Isolation of Protein-Polysaccharide Conjugates from Solanum Tuberosum L. Rootlets by Extended Reversed-Phase Flash Chromatography». Сорбционные и хроматографические процессы 22 (5), 591-97. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10680.