Baulin, Vladimir E., Dmitrii V. Baulin, Anatolii N. Usolkin, Natalia M. Ivenskaya, Natalia V. Vlasova, Pavel V. Kozlov, Michail B. Remizov, Ekaterina V. Chuchlanseva, и Aslan Yu. Tsivadze. 2018. «Экстракционно-хроматографическое выделение неодима из азотнокислых растворов с применением сорбентов, импрегнированных N,N,N’,N’- тетраоктилдигликольамидом». Сорбционные и хроматографические процессы 18 (5), 717-25. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/598.