Gorshkov, N. I., Kirillov, A. S., Malakhova, I. I. и Krasikov, V. D. (2022) «Isolation of protein-polysaccharide conjugates from Solanum tuberosum L. rootlets by extended reversed-phase flash chromatography», Сорбционные и хроматографические процессы, 22(5), сс. 591-597. doi: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10680.