Larionov, I. V., Rybalchenko, O. V., Orlova, O. G., Potokin, I. L., Sushko, T. P., Khrushcheva, T. A., Boldyrev, A. G. и Bondarenko, V. M. (2019) «Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах», Сорбционные и хроматографические процессы, 11(6). доступно на: https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1994 (просмотрено: 7декабрь2023).