Larionov, I. V., O. V. Rybalchenko, O. G. Orlova, I. L. Potokin, T. P. Sushko, T. A. Khrushcheva, A. G. Boldyrev, и V. M. Bondarenko. «Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах». Сорбционные и хроматографические процессы, т. 11, вып. 6, ноябрь 2019 г., https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1994.