Gorshkov, Nikolay I., Anton S. Kirillov, Irina I. Malakhova, и Valerii D. Krasikov. «Isolation of Protein-Polysaccharide Conjugates from Solanum Tuberosum L. Rootlets by Extended Reversed-Phase Flash Chromatography». Сорбционные и хроматографические процессы 22, no. 5 (декабрь 20, 2022): 591-597. просмотрено март 29, 2023. https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/10680.