Cорбционные микротрубки как образцы состава летучих органических соединений на примере ромашки аптечной (Chamomilla recutita R.)

  • Larissa V. Pavlova Павлова Лариса Викторовна – к.х.н., заведующий учебной лабораторией кафедры химии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самара
  • Igor A. Platonov Платонов Игорь Артемьевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой химии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самара
  • Irina N. Kolesnichenko Колесниченко Ирина Николаевна – к.х.н., доцент кафедры химии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, кандидат химических наук. Самара
  • Ekaterina A. Novikova Новикова Екатерина Анатольевна – доцент кафедры химии Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, кандидат химических наук. Самара
Ключевые слова: твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ), сорбционные микротрубки, об-разцы состава, газовые смеси, цветки ромашки аптечной.

Аннотация

Предложено применение сорбционных трубок на основе инъекционных игл, заполненных сорбентами Tenax ТА, Carbopack В, Porapak Q, Haye Sep N, MN-202, со сконцентрированными на них аналитами в качестве образцов состава летучих органических соединений. Оценка проводилась на примере газового экстракта цветков ромашки аптечной. Установлены параметры сорбции летучих органических соединений и сроки хранения сорбционных трубок с аналитами.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. GOST R ISO 16017-1-2007 Vozdukh atmosfernyy, rabochey zony i zamknutykh pomeshcheniy. Otbor prob letuchikh organicheskikh soyedineniy pri pomoshchi sorbtsionnoy trubki s posleduyushchey termodesorbtsiyey i gazokhromatograficheskim analizom na kapillyarnykh kolonkakh. Moscow,
Standartinform Publ., 2008. 32 p. (in Russian).
2. Drugov Yu.S., Rodin A.A. Probopodgotovka v ekologicheskom analize: prakticheskoye rukovodstvo. Moscow, Binom Laboratoriya znaniy Publ., 2009. 855p.
3. TU 4215-001-20810646-2010 Istochniki gazovykh smesey parofaznyye.
4. GOST R ISO 6142-2008 Analiz gazov. Prigotovleniye graduirovochnykh gazovykh smesey. Gravimetricheskiy metod. Moscow, Standartinform
Publ., 2009. 35 p. (in Russian).
5. Nasibulina A.I., Ospanova Zh.B., Tusupbekova A.I., "On verification gas mixtures", materials of the III Scientific and Practical Conference "Information-measuring equipment and technologies", May 3-5, 2012, Tomsk, Tomsk Polytechnic University, 2012, pp. 109-113.
6. Pavlova L.V., Platonov I.A., Nikitchenko N.V., Kolesnichenko I.N., J. Khimija Rastitel’nogo Syr’ja, 2016. No 3. pp. 135-146. DOI:10.14258/jcprm.2016031299.
7. Ermakova N.V., Arutyunov Yu.I., Onuchak L.A., Afanasyeva P.V. et al., Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2016, Vol. 16,No 1, pp. 17-28.
8. Vittenberg A.G., Ioffe B.V. Gazovaya ekstraktsiya v khromatograficheskom analize. Leningrad, Khimiya Publ., 1982, 279 p.
9. Pavlova L.V., Platonov I.A., Arkhipov V.G., Kurkin V.A. et al., J. Analytics and control, 2013,Vol.17, No 1, pp. 66 - 75.
10. Makarov E.D. Avtoref. diss. cand. chem. nauk. St. Petersburg, 2004, 22 p.
11. Leshchev S.M., Chernovets A.N., Kaplin A.V., Vinarskiy V.A. et al., Bulletin of BSU, Ser. 2, 2012, No 2, pp. 21-26.
12. Zolotov Yu.A. , Tsizin G.I. , Morosanova E.I. , Dmitrienko S.G, J.The success of chemistry, 2005, Vol. 74 (1), pp. 41-66.
Опубликован
2018-10-12
Как цитировать
Pavlova, L. V., Platonov, I. A., Kolesnichenko, I. N., & Novikova, E. A. (2018). Cорбционные микротрубки как образцы состава летучих органических соединений на примере ромашки аптечной (Chamomilla recutita R.). Сорбционные и хроматографические процессы, 18(5), 734-744. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/600